Algemene Voorwaarden BIYU B.V. (BIYU)

model

1. Definities. In onderstaande Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

BIYU Access Abonnement: De overeenkomst tussen BIYU en Huurder voor het gebruik van Producten in de BIYU app en website, en ook iedere andere overeenkomst tussen BIYU en Huurder; BIYU Verhuur De overeenkomst tussen BIYU en Huurder voor het gebruik van alleen een of meerdere specifieke Producten in de BIYU app en website, en ook iedere andere overeenkomst tussen BIYU en Huurder; Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden BIYU die van toepassing zijn op ieder Membershipen op iedere commerciële transactie of interactie; App: De BIYU App, beschikbaar in de ‘Apple App Store’ of ‘Google Play Store’ Website(s): www.biyu.world, www.biyu.nl en www.biyu.de Einddatum: De datum waarop het Access Membership eindigt door opzegging door Huurder zoals uiteengezet in deze voorwaarden; Product(en): De door BIYU op grond van het Membershipaan Huurder ter beschikking gestelde producten voor gebruik door Huurder in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden; Huurder: Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met BIYU een Access Membership afsluit en/of van BIYU producten huurt; Ophalen bij service hub: Het ophalen van Producten door een Huurder bij een service hub vestiging van BIYU; Terugbrengen bij service hub: Het terugbrengen van Producten door een Huurder bij een service hub vestiging van BIYU; Delivery: De levering van een Product en eventuele ‘consumables’ op het door Huurder opgegeven adres door BIYU; Pick up: het ophalen van een Product bij het door Huurder ingeschreven adres door BIYU; Normaal gebruik: Redelijke normaal gebruik door een Huurder; Dagwaarde: De nieuwprijs van het Huurobject per schadedatum/ datum vermissing, verminderd met de afschrijving op basis van leeftijd of het aantal draaiuren van het verloren gegane Huurobject.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op een Abonnement tussen BIYU en Huurder en/of het uitlenen van een Product door Huurder. 2.2 Afspraken tussen BIYU en Huurder in afwijking van, of in aanvulling op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd door BIYU. 2.3 Alle door BIYU genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

3. Access Membership

3.1 Huurder krijgt voor de duur van het BIYU ACCESS Membership de beschikking over de Producten die in de App en op de Website expliciet getoond worden met: ‘inbegrepen in je BIYU membership' 3.2 Huurder krijgt voor de duur van het BIYU Access Membership de beschikking over het in de App of op de Website geselecteerde Product 3.3 Bij het BIYU Access Membershipgeldt er een maximale inbegrepen verhuurtijd per Product. Deze tijd wordt in de App en op de Website per Product aangeven. Afhankelijk van de waarde van het Product en de vraag op dat moment, wordt berekend voor hoeveel uur het Product per maand beschikbaar is voor de Huurder en hoeveel er extra gerekend wordt bij het overschrijden van de maximale inbegrepen verhuurtijd. 3.4 De Producten worden geleverd met een bijpassende verpakkin 3.5 Het Membership geeft recht op gratis omwisselen. Hieronder wordt verstaan: het gratis repareren van gebreken aan het Product ontstaan door slijtage en normaal gebruik van een Product. Voorbeelden van zulke gebreken zijn: een niet-functionerende batterij, en een door slijtage niet-functionerende aandrijfmotor. Het recht op gratis omwisselen van het Product geldt binnen de stadsgrenzen waar BIYU actief is en de Huurder zich ingeschreven heeft. 3.6 De Producten kunnen zijn voorzien van een BIYU ID. Wanneer de BIYU ID is beschadigd, of een BIYU ID volledig is verdwenen van het Product, moet er door Huurder direct contact worden opgenomen met BIYU. 3.7 Als je member en dus Huurder wilt worden of een bestelling wilt plaatsen, wordt er een kredietcontrole en persoons gegevenscontrole uitgevoerd (KYC = Know Your Customer). Voor dit doel zal onze betalingsdientsaanbieder (Signicat en/of Firmhouse) uw naam en bankrekeningsgegevens/credietcardgegevens gebruiken. We voeren deze controle uit om onze gerechtvaardigde zakelijke belangen te beschermen om fraude en financieel verlies te voorkomen, of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. 3.8 BIYU heeft ten alle tijde het recht het Access Membership, zonder opgaaf van redenen, eenzijdig op te zeggen.

4. Voorwaarden

4.1 Huurder maakt normaal gebruik van de Producten en zorgt voor de Producten als een goed huisvader. 4.2 De Producten zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door Huurder. Het is Huurder niet toegestaan om de Producten uit te lenen aan derden. Bij een overtreding van dit verbod is Huurder aan BIYU een boete verschuldigd van een bedrag zoals vermeldt in Tabel 1. De hoogte van dit bedrag wordt bepaald door BIYU. Het opleggen van de boete doet geen afbreuk aan eventuele andere rechten van BIYU zoals het vorderen van een schadevergoeding of het beëindigen van het Abonnement, in overeenstemming met hoofdstuk 14 van de Algemene Voorwaarden. 4.3 Huurder moet in het bezit zijn van een SEPA-bankrekeningnummer. 4.4 De Producten blijven ten alle tijde eigendom van BIYU en of de product partners van BIYU. Het is Huurder niet toegestaan ten behoeve van een derde partij enig (zekerheids)recht op een Product te vestigen of te verlenen. 4.5 Eigendomsvoorbehoud en zekerheid: De gehuurde Producten blijven te allen tijde eigendom van BIYU, ongeacht de duur van de Overeenkomst. Indien de Huurder zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van verduistering. De Overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de Huurder blijft. 4.6 De Huurder is, behoudens schriftelijke toestemming van BIYU, niet gerechtigd de gehuurde Producten te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. 4.7 Huurder is persoonlijk aansprakelijk voor naleving van de Algemene Voorwaarden. 4.8 Huurder is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in de gegevens bekend bij BIYU, zoals bijvoorbeeld een nieuw adres of bankrekeningnummer. 4.9 Huurder mag aan de Producten geen wijzigingen aanbrengen die niet zonder beschadiging van de Producten kunnen worden verwijderd. Het is Huurder ook niet toegestaan de elektronica of software van de Producten op enige wijze te manipuleren. 4.10 Huurder moet 18 jaar of ouder en handelingsbekwaam zijn om een Membership af te kunnen sluiten of bij BIYU te huren. Minderjarigen kunnen slechts met toestemming van een ouder of voogd een Membership afsluiten of huren. 4.11 Een digitaal verificatieproces van de juiste identificatiedocumenten kan onderdeel zijn van het aanmeldproces bij levering van het Product. Ontbreken van de juiste identificatie documenten leidt ertoe dat het Product niet uitgeleverd wordt. Als uit verificatie blijkt dat er mogelijkerwijs sprake is van fraude, doet BIYU hiervan aangifte bij de politie. 4.12 BIYU is gerechtigd om een identiteitsbewijs (rijbewijs / paspoort / identiteitskaart) tijdens de overdracht van het product te vragen. Huurder is verplicht een identiteitsbewijs tijdens levering beschikbaar te stellen. 4.13 De Producten niet in een asbestomgeving te gebruiken of met asbest in aanraking te laten komen. BIYU zal het retour van Producten die in een dergelijke omgeving zijn gebruikt, dan wel waarvan het vermoeden bestaat dat deze verontreinigd zijn met asbest. Niet accepteren en is in dat geval gerechtigd om de Dagwaarde van de Producten bij Huurder in rekening te brengen. Daarnaast is BIYU gerechtigd om alle overige directe en/of indirecte schade op Huurder te verhalen.

5. Omruilen

5.1 BIYU streeft er naar een Product binnen 24 uur nadat door Huurder contact is opgenomen met BIYU via e-mail of de App om te ruilen. Omruilen gebeurt op afspraak met Huurder. 5.2 Indien deze streeftijd niet wordt gehaald, kan er door Huurder geen aanspraak worden gemaakt op enige compensatie of vergoeding. 5.3 Omruilen vindt alleen plaats in geval van een defect, vermissing of diefstal van het Product en alleen binnen het ‘servicegebied’ waar BIYU actief is. 5.4 Wanneer Huurder ten onrechte verzoekt om te ruilen (een ‘Onterechte omruil’), heeft BIYU het recht voorrijkosten in rekening te brengen (zie Tabel 1 voor het bedrag). Wanneer Huurder niet verschijnt op een gemaakte afspraak om om-te-ruilen, wordt dit ook beschouwd als een Onterechte omruil. 5.5 Bij het omwisselen van een Product door BIYU wordt het Product inclusief verpakking door Huurder overgedragen aan BIYU.

6. Looptijd, Membership en Opzegging

6.1 De looptijd van een Membership (“Membershipperiode”) is voor bepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen door BIYU en Huurder. Er kunnen eenmalige administratiekosten of inschrijfkosten in rekening worden gebracht bij Huurder. Er worden bezorg- en ophaalkosten in rekening gebracht voor (maximaal een poging tot) een bezorging aan de Huurder of ophalen bij de Huurder; deze bezorg- en ophaalkosten zijn niet inbegrepen in de maandelijkse Membershipkosten. De kosten voor bezorgen en ophalen staan vermeld op de Website en worden voorafgaand aan de huur duidelijk vermeld. 6.2 De huurprijzen, zoals omschreven in de prijslijst van BIYU.BV en te vinden op de website en in de app. Indien is gekozen voor een Membership van een maand (BIYU Access Flex), is de looptijd van het Membership een maand te berekenen vanaf de datum zoals die is overeengekomen tijdens de aanmeldingsprocedure. Na afloop van deze termijn wordt het Membership stilzwijgend verlengd, steeds voor een periode van één maand, tenzij het Membership wordt beëindigd in overeenstemming met de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden. Beide partijen kunnen het Membershipten alle tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand tegen de laatste dag van de volgende kalendermaand. 6.3 Huurder heeft na opzegging tot de Einddatum recht op het gebruik van de Producten en de plicht om de kosten van het Membership te voldoen. 6.4 De Producten, de verpakking en de (eventuele) onderdelen (bv. accu) dienen door Huurder uiterlijk op de Einddatum bij BIYU te worden ingeleverd. 6.5 Wanneer het Product door Huurder vóór de Einddatum wordt ingeleverd, eindigen daarmee alle rechten van Huurder op grond van het Membership, onverminderd de verplichting van Huurder om de volledige Membershipkosten tot de Einddatum te voldoen. 6.6 Voordat het Product is ingeleverd bij BIYU kan Huurder ten alle tijde de opzegging ongedaan maken en het Membership weer activeren door middel van een e-mail aan BIYU. 6.7 Wanneer het Product niet uiterlijk op de Einddatum door Huurder is overgedragen aan BIYU, is Huurder een boete verschuldigd van in Tabel 1 genoemde bedrag per dag totdat het Product alsnog is overgedragen aan BIYU of het Membership weer is geactiveerd, wat uiterlijk binnen zeven dagen dient te geschieden. In dat laatste geval blijft Huurder verplicht de boete te voldoen tot de datum dat het Membership weer is geactiveerd. 6.8 Huurperiode binnen BIYU Access: de huurperiode begint bij aflevering van het Product bij de Huurder of op het moment dat het Product door Huurder bij een service hub opgehaald is (nadat Huurder QR-code op het product heeft gescand). De huurperiode eindigt op het overeengekomen moment (tijdens het reserveren van het Product) of eerder indien geretourneerd door de Huurder of opgehaald door BIYU. De kosten voor het gehuurde worden in dat geval niet verlaagd. 6.9 Reserveren en annuleren: het is mogelijk om voor verhuur bestemde Producten bij BIYU te reserveren. Bij het sluiten van de Overeenkomst wordt het tijdstip en de periode waarop de reservering betrekking heeft en waartegen de zaken voor de Huurder beschikbaar dienen te zijn, in de App vastgelegd. Bij het annuleren van de reservering of het niet thuis zijn van de Huurder op het afgesproken tijdstip gelden de volgende regels (zie ook Tabel 1):
a) Als het product is gereserveerd door Huurder maar de Huurder annuleert de reservering voordat het product is klaargezet voor verzending naar de Huurder, zal de Huurder de kosten voor bezorging (en evt. voor ophalen) teruggestort krijgen.
b) Als het product is gereserveerd door de Huurder en de Huurder annuleert de reservering nadat het product is klaargezet en/of het product al onderweg is, dan zal de Huurder de kosten voor bezorging niet teruggestort krijgen. De kosten voor het ophalen zullen worden teruggestort.
c) Als het product is gereserveerd door Huurder en de Huurder blijkt niet thuis te zijn op het door de Huurder aangegeven tijdstip, zal de Huurder de kosten voor bezorging niet teruggestort krijgen. De kosten voor het evt. ophalen zullen worden teruggestort.

7. Diefstal of vermissing

7.1 In geval van vermissing of diefstal van het Product en/of een onderdeel daarvan (bv. de accu) is Huurder verplicht om dit binnen 24 uur te melden aan BIYU, en samen met een medewerker van BIYU, aangifte te doen bij de politie. Huurder is in dat geval een eigen risico verschuldigd wat verschilt per Membership. Het van toepassing zijnde eigen risico per Membership is terug te vinden in Tabel 1. Huurder heeft geen recht een vervangend product van BIYU te ontvangen. Indien de Huurder verzuimt aangifte te doen, geldt de diefstal als een verduistering. 7.2 Indien door Huurder niet, of niet tijdig, melding wordt gedaan van vermissing of diefstal van het Product, is Huurder aan BIYU het eigen risico verschuldigd zoals vastgesteld in Tabel 1. 7.3 Om incidenten als vermissing, diefstal en schade te voorkomen, dienen de Producten altijd met zorg behandeld te worden. Het Product dient nergens onbewaakt achter gelaten te worden en na afloop van gebruik altijd binnen achter gesloten deur bewaard te worden tot het Product teruggaat naar BIYU. 7.4 Als de Producten niet zorgvuldig behandeld worden en bijvoorbeeld buiten onbewaakt achtergelaten worden en er doet zich een incident voor, inclusief een geval van vandalisme, vermissing of diefstal, dan is Huurder een nalatigheidstoeslag verschuldigd. 7.5 Wanneer een vermist of gestolen Product wordt teruggevonden binnen de looptijd van het Abonnement, krijgt Huurder maximaal het betaalde eigen risico gecrediteerd. BIYU bepaalt de hoogte van dit bedrag op basis van de staat van het Product en eventuele andere kosten. 7.6 Als blijkt dat Huurder foutieve informatie heeft verstrekt in het nadeel van BIYU, heeft BIYU het recht om een oneerlijkheidstoeslag in rekening te brengen (Tabel 1). Dit bedrag komt boven op het eigen risico en de eventuele nalatigheidstoeslag. 7.7 Wanneer er (onder)delen van het Product missen of zijn gestolen, heeft BIYU het recht dit bij Huurder in rekening te brengen tot maximaal het bedrag van het eigen risico. Een prijslijst van (onder)delen per type product en Membership is op te vragen bij BIYU.

8. Schade en onderhoud

8.1 Huurder moet het gehuurde voor ingebruikname visueel controleren. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dient de huurder direct contact op te nemen met BIYU.B.V. Door ingebruikname van het gehuurde komt de afwezigheid van uiterlijk waarneembare tekortkomingen ervan tussen partijen vast te staan. 8.2 Schade aan de Producten ontstaan door vandalisme wordt door Huurder binnen 24 uur gemeld aan BIYU. 8.3 BIYU heeft het recht de Producten te controleren op de staat waarin deze verkeert. Huurder is gehouden zijn medewerking te verlenen aan het (op afroep van BIYU) uitvoeren van controles, modificaties en onderhoud. 8.4 Indien sprake is van schade en slijtage van een Product anders dan is te verwachten door normaal gebruik, zulks ter beoordeling van BIYU, behoudt BIYU zich het recht voor de kosten daarvan te verhalen op Huurder. Indien bij controle schade aan het gehuurde wordt geconstateerd, wordt de Huurder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In deze schademelding zal een termijn worden gesteld waar binnen de beschadigde zaak voor de Huurder ter beschikking wordt gehouden, ten behoeve van een (contra-/ tegensprekelijke) expertise. Na verloop van deze termijn wordt tot reparatie of vervanging overgegaan en worden alle kosten (en/of eventueel het eigen risico) aan de Huurder doorbelast. Indien de Huurder geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot contra-/ tegensprekelijke expertise, is de schadevaststelling door BIYU bindend. 8.5 Indien sprake is van schade die is veroorzaakt door (mede)schuld van een derde partij is Huurder verplicht om de contactgegevens van deze derde partij en een door beide partijen voor akkoord ondertekende situatieschets aan te leveren bij BIYU. Op verzoek van Huurder zal BIYU een schadeformulier beschikbaar stellen. Wanneer er geen contactgegevens van de derde partij worden overlegd, zal de schade in rekening worden gebracht bij Huurder. 8.6 Indien in de Overeenkomst en/of in de daarmee verband houdende informatie (bv. een gebruiksaanwijzing) bij een Product wordt verwezen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- en/of andere voorschriften, wordt Huurder geacht deze te kennen en te kunnen toepassen. 8.7 Ieder vorderingsrecht van de Huurder jegens BIYU, betrekking hebbend op schade vervalt indien: a. de schade en/of de gebreken niet binnen 24 uur en/of niet op de daar aangegeven wijze aan BIYU ter kennis zijn gebracht; b. de Huurder geen/onvoldoende medewerking aan BIYU verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten; c. de Huurder de Producten niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of indien zij de Producten heeft gebruikt of behandeld onder, voor de zaken, ongeschikte omstandigheden; d. de Huurder, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van BIYU aan de Producten reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren; e. het Product na ontdekking van de gebreken als bedoeld in gebruik wordt genomen, of indien na ontdekking het gebruik van het Product wordt voortgezet. f. aan BIYU geen mogelijkheid tot (contra-/ tegensprekelijke) expertise is geboden. 8.8 Als het Product niet binnen zeven dagen na de Einddatum is overgedragen aan BIYU en het Membership niet opnieuw is geactiveerd, zal BIYU aangifte doen van diefstal door Huurder. Tevens is Huurder in dat geval gehouden de door BIYU geleden schade te vergoeden welke wordt vastgesteld per Membership en is terug te vinden in Tabel 1, onverminderd het recht van BIYU om volledige vergoeding te vragen van de door haar geleden schade, voor zover deze uitgaat boven het bedrag van de vastgestelde schadevergoeding afhankelijk van het type Membership. 8.9 Bij diefstal, verlies of (economische) total- loss van het gehuurde, verplicht de Huurder zich de schade aan BIYU te vergoeden tegen de waarde genoemd in Tabel 1. In geval herstel nog mogelijk is, verplicht de Huurder zich tot vergoeding van de reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan / diefstal van onderdelen en/of toebehoren van het gehuurde. Daarnaast blijft de Huurder aansprakelijk voor alle overige daardoor door BIYU geleden schade (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: expertisekosten, omzet- en/of winstderving, enz.). 8.10 Voor vermiste zaken, waarvoor door BIYU reeds de dagwaarde aan de Huurder is doorbelast en die later alsnog door de Huurder wordt gevonden en geretourneerd, is de Huurder de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd. Deze wordt door BIYU in mindering gebracht op de aan de Huurder te retourneren vergoeding van de dagwaarde. 8.11 De door of namens BIYU gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het gehuurde, komt rechtstreeks voor rekening van de Huurder. De Huurder verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van de Huurder wordt uitgevoerd, door een door BIYU aangewezen erkend expertisebureau, als dit door BIYU wenselijk wordt geacht. 8.12 De Huurder wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde schuld heeft.

9. Betalingen

9.1 Huurder is verplicht het abonnementsgeld via direct debit / automatische incasso betaling te voldoen. 9.2 Bij extra in rekening gebrachte kosten zoals het eigen risico en toeslagen, heeft BIYU het recht eerst betaling daarvan te verlangen alvorens aan Huurder een nieuw Product te leveren. 9.3 Wanneer de abonnements- of overige kosten niet kunnen worden afgeschreven of onterecht worden gestorneerd, is Huurder van rechtswege in verzuim. Huurder ontvangt dan een aanmaning om het verschuldigde alsnog binnen veertien dagen te voldoen. Indien het verschuldigde niet binnen de termijn van veertien dagen is voldaan, kan BIYU een incassobureau inschakelen. Alle extra administratiekosten en de buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van Huurder. 9.4 Indien de Huurder niet binnen de gestelde termijn betaalt, is zij, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Alsdan verbeurt de Huurder, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 10 % per jaar, berekend over het niet-betaalde bedrag. Deze rente is onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de Huurder. De buitengerechtelijke incassokosten zijn genoemd in Tabel 1. Hetzelfde geldt indien incasso door BIYU mislukt ingevolge een ontoereikend saldo, dan wel enig ander van de zijde van de Huurder of voor diens risico komend belet? 9.5 In elk van de in lid 3 en 4 genoemde gevallen, zijn alle vorderingen van BIYU op de Huurder direct en in hun geheel opeisbaar, is de Huurder gehouden tot onmiddellijke teruggave van de gehuurde zaken en heeft BIYU het recht zich, voor zover toelaatbaar, toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de Huurder en deze te betreden, teneinde de betreffende zaken in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door BIYU geleden schade komen voor rekening van de Huurder. 9.6 BIYU zou altijd openstaande bedragen bij die door Firmhouse/Signicat geïdentificeerde partij innen.

10. Retourneren producten

10.1 Het gehuurde moet in dezelfde staat worden geretourneerd als dat het ontvangen is. Indien dit niet het geval is, komen de extra kosten voor het reinigen/repareren, naast een administratietoeslag (zie Tabel 1 voor details), ten koste van Huurder. 10.2 Alle risico's ter zake van door de BIYU af te leveren zaken die door Huurder zijn gekocht (bv. Verbuiksartikelen/Consumables zoals schroeven, pluggen, schuurpapier), gaan over op de Huurder op het moment van aflevering van die zaken. Op dat moment gaat eveneens de eigendom van die zaken op Huurder over. 10.3 Gehuurde zaken worden na retournering bij een BIYU service hub direct door BIYU gecontroleerd. Bij het ophalen van een Product door BIYU bij Huurder is er niet een dergelijke controle, die controle vind plaats bij de service hub waar het product vanuit geleverd is. Als de Huurder bij die controle aanwezig wil zijn, dient dit bij het aangaan van de Overeenkomst per email te worden aangevraagd, zodat een afspraak kan worden gemaakt voor het tijdstip van de controle (binnen 24 uur na retourneming) op een door BIYU aan te geven locatie.

11. Overmacht

11.1 Indien BIYU, wegens overmacht, enige verplichting jegens de Huurder niet kan nakomen, wordt de nakoming hiervan opgeschort voor de duur van de overmacht toestand, met een maximum van twee maanden. Na deze twee maanden hebben beide partijen het recht de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, in schrift te ontbinden. 11.2 BIYU is niet tot enige schadevergoeding jegens Huurder gehouden, indien zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen nakomen. 11.3 Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van BIYU die van zodanige aard is, dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van BIYU gevergd kan worden. Hieronder wordt mede verstaan: staking, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën, pandemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van BIYU, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

12. Liability

12.1 Als Huurder een Product in gebruik neemt, wordt dit opgevat als bewijs dat deze goed functioneert en geen gebreken vertoont. 12.2 Bij twijfel door Huurder aan de veiligheid van het Product dient direct contact te worden opgenomen met BIYU. (Via [email protected]) 12.3 Het gebruik van het Product door Huurder is volledig voor eigen risico van Huurder. 12.4 BIYU is niet aansprakelijk voor enige door Huurder geleden (letsel)schade als gevolg van het gebruik van het Product, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van BIYU. 12.5 De aansprakelijkheid van BIYU voor schade die bij uitvoering van de Overeenkomst of anderszins ten gevolge van het handelen van BIYU aan de zijde van Huurder ontstaat, is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot een maximum van het bedrag dat ingevolge de relevante verzekering van BIYU zou worden uitgekeerd. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan materiële schade aan zaken en/of personen, redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade en redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel. 12.6 Huurder is zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van eventuele gebreken en/of beschadigingen aan het Product. 12.7 Huurder vrijwaart BIYIU voor aanspraken van derden, inclusief overheidsinstanties, tot verhaal van schade die werd en/of wordt geleden als gevolg van tekortkomingen in de afgeleverde Producten, waaronder begrepen gebrekkige veiligheid daarvan in de zin van regelgeving met betrekking tot productenaansprakelijkheid, en tot verhaal van schade, inclusief boetes, ten gevolge van enig (niet) handelen van de Huurder bij de nakoming van de Overeenkomst. 12.8 Huurder vrijwaart BIYU voor alle aanspraken van derden ingeval er door verwijtbaar gedrag van Huurder schade wordt toegebracht aan derden en/of materialen van derden. 12.9 Indien Huurder in de uitvoering van de Overeenkomst door zijn verwijtbaar gedrag schade toebrengt aan een Product, dan is BIYU gerechtigd om Huurder aansprakelijk te stellen voor de schade. 12.10 De Huurder verplicht zich ertoe BIYU te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en BIYU hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is niet toegestaan op straffe van verval van verzekeringsdekking en kosten zoals vermeldt in Tabel 1. De huurder is verplicht het gehuurde correct en slechts overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst te gebruiken. In het bijzonder rust op de huurder de verplichting om:
a. het gehuurde overeenkomstig de veiligheids- en bedieningsvoorschriften die hem bij aflevering zijn overhandigd te behandelen;
b. het gehuurde slechts voor die doeleinden te gebruiken waarvoor het bestemd is;
d. aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en BIYU B.B hiertegen te vrijwaren;
f. geen veranderingen aan het gehuurde aan te brengen; voor te dragen, dat het gehuurde niet toegankelijk is voor onbevoegden;
h. na afloop van de huurperiode het gehuurde schoon en in goede staat aan BIYU B.V te retourneren;
i. alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde door huurder of derden, te zullen vergoeden.

13. Aflevering en eigen risico:

13.1 De zaken worden geacht te zijn geleverd en het risico hiervan wordt geacht overgegaan te zijn op de Huurder: a. bij aflevering op de service hub BIYU: op het moment van feitelijke bezitsververschaffing; b. bij levering op een andere locatie: op het moment dat Huurder het Product heeft ontvangen. 13.2. De Huurder dient ervoor te zorgen dat zij gedurende het afgesproken leveringsmoment aanwezig is voor de inontvangstneming van de gehuurde zaken. Indien bij levering niemand aanwezig is, heeft BIYU het recht om het gehuurde mee terug te nemen, zonder dat Huurder aanspraak kan maken op teruggave van kosten voor het gehuurde. 13.3 De huurder en/of andere personen die onder verantwoordelijkheid van de Huurder het gehuurde bedienen, dienen bekend te zijn met de, bij het gehuurde aanwezige/ aan het gehuurde bevestigde, gebruikersinstructies en/ of (overige) handleidingen en volgens dezen te handelen. Tevens staat de Huurder ervoor in dat alle personen die het gehuurde bedienen bekwaam zijn m.b.t. deze bediening en beschikken over de terzake eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen, etc. Vorenstaande geldt op straffe van verval van verzekeringsdekking. 13.4 De Huurder verplicht zich ertoe om alle lasten en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde door hem of derden, per omgaande te zullen betalen. 13.5 Indien van toepassing, dient de Huurder er op haar verantwoordelijkheid en voor haar kosten voor zorg te dragen dat zij, tijdig vóór de levering van het gehuurde, beschikt over de benodigde vergunningen en goedkeuringen. 13.6 De Huurder zal op het tijdstip van afname de gehuurde zaken inspecteren op uiterlijk waarneembare gebreken. De zaken worden geacht in goede staat en conform de Overeenkomst te zijn afgeleverd, indien afname door de huurder tijdens het tijdstip van afname niet is geweigerd. 13.7 Klachten van de Huurder die betrekking hebben op uiterlijk waarneembare gebreken aan de zaken en die tijdens de in lid 1 genoemde inspectie zijn ontdekt, dienen door de Huurder binnen 24 uur na levering, in schrift aan BIYU gemeld te worden. 13.8 Gebreken die ten tijde van voornoemde inspectie niet ontdekt zijn en ook niet hierbij ontdekt hadden behoren te worden, moeten door de Huurder binnen 48 uur na ontdekking hiervan aan BIYU ter kennis worden gebracht, op dezelfde wijze als in lid 2 vermeld. 13.9 In geval van schade, dient de Huurder dit binnen 48 uur na het ontstaan ervan aan BIYU te melden op dezelfde wijze als in 12.8 vermeld. In deze schademelding wordt tevens de vermoedelijke schadehoogte aangegeven en aan BIYU de mogelijkheid geboden om binnen een redelijke termijn een (contra-/ tegensprekelijke) expertise te laten uitvoeren. Voornoemde redelijke termijn bedraagt ten minste 2 weken, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de schademelding door BIYU.

14. Wijziging

14.1 BIYU behoudt zich het recht voor om de kosten van een Membership te wijzigen. Wijzigingen worden minimaal twee maanden vóór de ingangsdatum per e-mail bekend gemaakt aan Huurder. 14.2 Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden minimaal één maand voor de ingangsdatum bekend gemaakt door middel van een mededeling op de Website aan Huurder. 14.3 BIYU heeft te allen tijde het recht haar vorderingen op Huurder uit welken hoofde ook, over te dragen aan derden.

15. Niet nakomen verplichtingen

15.1 BIYU heeft het recht het Membership met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen door middel van een in-app notificatie, email of schriftelijke mededeling aan Huurder, indien: Huurder in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van het Membership of huurovereenkomst; Huurder (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; het faillissement van Huurder wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard; Huurder onder curatele wordt gesteld of wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen; Huurder de Producten gebruikt in strijd met de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden (b.v. de gebruiksvoorwaarden); ten laste van Huurder beslag wordt gelegd op een Product of op andere goederen van BIYU en dit de nakoming van zijn verplichtingen uit het Membership nadelig beïnvloedt; Huurder naar het oordeel van BIYU misbruik maakt van de door BIYU geboden service; Huurder opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan BIYU, dan wel Huurder anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit het Membership na te kunnen komen. 15.2 Huurder heeft het recht het Membership per direct te beëindigen indien BIYU haar verplichtingen zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden herhaaldelijk en/of in ernstige mate niet is nagekomen.

16. Gebruiksvoorwaarden van de Website and App: Uitsluiting van aansprakelijkheid voor externe links

16.1 De Website en/of App kan/kunnen links naar externe websites bieden. BIYU verklaart hierbij uitdrukkelijk dat het geen invloed heeft op de indeling of inhoud van de gelinkte pagina’s en distantieert zich uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina’s van derden. BIYU is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van websites die een link hebben naar deze site of waar deze site naartoe linkt. Onze privacy- and cookie-kennisgeving zijn niet van toepassing op de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens op of door dergelijke externe sites.

17. Intellectueel Eigendom

17.1 Alle merknamen, logo, productnamen en titels gebruikt op de Website zijn handelsmerken of handelsnamen van BIYU B.V. of handelsmerken of handelsnamen van derde partijen. Het is u niet toegestaan dergelijke handelsmerken, logo’s of handelsnamen te gebruiken of te reproduceren, aangezien dit een inbreuk op de rechten van de houder kan betekenen. 17.2 De rechten op het ontwerp van de Website, App, teksten, documenten, films, muziek en/of andere diensten en de selectie en opstelling daarvan, en alle softwarecompilaties, onderliggende broncodes, software en al het andere materiaal op deze Website and App zijn eigendom van BIYU of zijn in licentie gegeven aan BIYU en/of zijn leveranciers en onderaannemers. 17.3 Het is u alleen toegestaan om delen van de website en app elektronisch te kopiëren en af te drukken voor zover dit noodzakelijk is om een bestelling bij ons te plaatsen, of om de website te gebruiken als winkel/huurbron. Het is u niet toegestaan enig ander gebruik van de informatie en het materiaal op deze Website en App te maken, inclusief reproductie voor andere doeleinden dan de hierboven genoemde, wijziging, distributie of herpublicatie. Indien u materialen of informatie van deze website wenst te gebruiken, heeft u onze voorafgaande schriftelijke toestemming nodig om dit te doen.

18. Privacy

18.1 BIYU vindt het belangrijk om jouw persoonsgegevens goed te beschermen. Hoe BIYU dit doet staat beschreven in het Privacy Statement. Deze is te raadplegen via www.biyu.nl/privacy. Voor vragen of opmerkingen hierover kun je contact opnemen via [email protected] 18.2 Indien BIYU in verband met de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), garandeert zij dat in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (waaronder de AVG) te doen.

19. Toepasselijk Recht. Geschillen

19.1 Op het Membership en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 19.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met het Membership zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

20. Conversie

Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig, vernietigbaar of niet afdwingbaar is, treedt voor deze bepaling automatisch (van rechtswege) een geldige bepaling in de plaats die zo veel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het nietige beding. Partijen zijn gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zonodig met elkaar in redelijk overleg te treden. In dat geval behouden de bepalingen in de Algemene Voorwaarden zo veel mogelijk onverminderd hun geldigheid.

TABEL 1

DetailKosten en/of boetes
1) Product niet op tijd geretourneerd€ 100,- (honderd EURO) per dag voor de eerste 2 dagen; daarna beschouwd als diefstal
2) Product niet schoon geretourneerdKosten voor schoonmaak plus administratie kosten van € 30,- (dertig EURO) worden doorbelast aan Huurder
3) Product uitgeleend aan derdenMaximaal € 2.000,- (tweeduizend EURO) boete
4) Diefstal (zonder eigen nalatigheid)Eigen risico van 20% op de productdagwaarde met een maximum van € 500,- (vijfhonderd EURO)
5) Diefstal (met eigen nalatigheid)100% van de dagwaarde van het Product + boete van € 200,- (tweehonderd EURO)
6) Oneerlijkheidstoeslag€ 1.000,- (duizend EURO) bovenop andere boetes en kosten
7) Onterechte omruil€ 20,- (dwintig EURO) kosten bij onterechte omruil
8) IncassoBuitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 350,- (driehonderdvijftig EURO)
9) Annuleringskostena) Als het product is gereserveerd door Huurder maar de Huurder annuleert de reservering voordat het product is klaargezet voor verzending naar de Huurder,zal de Huurder de kosten voor bezorging teruggestort krijgen. b) Als het product is gereserveerd door de Huurder en de Huurder annuleert de reservering nadat het product is klaargezet en/of het product al onderweg is, dan zal de Huurder de kosten voor bezorging niet teruggestort krijgen. De kosten voor het ophalen zullen worden teruggestort. c) Als het product is gereserveerd door Huurder en de Huurder blijkt niet thuis te zijn op het door de Huurder aangegeven tijdstip, zal de Huurder de kosten voor bezorging niet teruggestort krijgen. De kosten voor het evt. ophalen (€ 5,-) zullen worden teruggestort.

WIJZIGINGEN

Als BIYU besluit om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, zullen we de gewijzigde bepalingen en voorwaarden op de Website and App plaatsen. U wordt geadviseerd regelmatig te controleren of deze zijn gewijzigd. Bestaande contracten zullen niet worden beïnvloed door dergelijke wijzigingen. Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd in september 2022. Vragen: Eventuele vragen kunnen door onze klantenservice onder [email protected] Onze contactgegevens zijn: BIYU B.V. Overtoom 205, 1054 HT te Amsterdam. Voor elk verzoek met betrekking tot deze voorwaarden stuur je een e-mail naar: [email protected] www.biyu.nl Voor het laatste bijgewerkt: september 2022

Word member en krijg toegang tot onze producten

Download de app en registreer

app-storeplay-store