Algemene voorwaarden BIYU B.V. (hierna: BIYU)

model

1. Definities. In onderstaande Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Huurder: Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon van boven de 18 jaar die bij BIYU Producten huurt; Member: Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon van boven de 18 jaar die met BIYU een BIYU ACCESS Membership afsluit; BIYU ACCESS Membership: De overeenkomst tussen BIYU en Member voor het gebruik van Producten in de BIYU app en website, en ook iedere andere overeenkomst tussen BIYU en Huurder; BIYU ACCESS Membership Overeenkomst: De overeenkomst tussen BIYU en Member voor het gebruik van een of meerdere specifieke Producten in de BIYU app en website, en ook iedere andere overeenkomst tussen BIYU en Huurder; BIYU Verhuur Overeenkomst: De overeenkomst tussen BIYU en Huurder voor het gebruik van alleen een of meerdere specifieke Producten in de BIYU app en website, en ook iedere andere overeenkomst tussen BIYU en Huurder; Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden BIYU die van toepassing zijn op ieder BIYU ACCESS Membership en BIYU Verhuur Overeenkomst op iedere commerciële transactie of interactie; BIYU ID: De QR-code op een Product, ter identificatie van dit Product. App: De BIYU App, beschikbaar in de ‘Apple App Store’ of ‘Google Play Store’ Website(s): www.biyu.world, www.biyu.nl en www.biyu.de Einddatum: De datum waarop het BIYU ACCESS Membership eindigt door opzegging door Member zoals uiteengezet in deze voorwaarden; Product(en): De door BIYU op grond van het BIYU ACCESS Membership of BIYU Verhuur Overeenkomst aan Member/Huurder ter beschikking gestelde zaken voor gebruik door Member/Huurder in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden; Ophalen bij service hub: Het ophalen van Producten door een Member/Huurder bij een service hub vestiging van BIYU; Terugbrengen bij service hub: Het terugbrengen van Producten door een Member/Huurder bij een service hub vestiging van BIYU; Delivery: De levering van een Product en eventuele ‘consumables’ op het door Member/Huurder opgegeven adres door BIYU; Pick up: Het ophalen van een Product bij het door Member/Huurder opgegeven adres door BIYU; Klaarzetten: een halfuur voor de ride begint, dus een half uur voor het aangegeven tijdslot, wordt het Product klaargemaakt en klaargezet. Normaal gebruik: Redelijke normaal gebruik door Member/Huurder; Dagwaarde: De nieuwprijs van het Product per schadedatum/datum van vermissing, verminderd met de afschrijvingskosten of het aantal draaiuren van het verloren gegane Product.

2. Toepasselijkheid:

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op een ACCESS Membership of BIYU Verhuur Overeenkomst. 2.2 Afspraken tussen BIYU en Huurder in afwijking van, of in aanvulling op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd door BIYU. 2.3 Alle door BIYU genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

3. BIYU ACCESS Membership:

3.1 Member krijgt voor de duur van het BIYU ACCESS Membership de beschikking over de Producten die in de App en op de Website expliciet getoond worden met het groene BIYU-logo. 3.2 Member krijgt voor de duur van het BIYU ACCESS Membership de beschikking over het in de App of op de Website geselecteerde Product. 3.3 Bij het BIYU ACCESS Membership geldt een maximale inbegrepen verhuurtijd per Product. Deze tijd wordt in de App en op de Website per Product aangeven. 3.4 De Producten worden geleverd met een bijpassende verpakking. 3.5 Het BIYU ACCESS Membership geeft recht op gratis omwisselen. Hieronder wordt verstaan: het gratis repareren van gebreken aan het Product ontstaan door slijtage en Normaal gebruik van een Product. Voorbeelden van zulke gebreken zijn: een niet-functionerende batterij of een door slijtage niet-functionerende aandrijfmotor. Het recht op gratis omwisselen van het Product geldt binnen de stadsgrenzen waar BIYU actief is en de Member zich ingeschreven heeft. 3.6 De Producten kunnen zijn voorzien van een BIYU ID. Wanneer de BIYU ID is beschadigd, of een BIYU ID volledig is verdwenen van het Product, moet er door Member/Huurder direct contact worden opgenomen met BIYU. 3.7 BIYU behoudt zich ten alle tijden het recht voor om de Producten te volgen. 3.8 Bij de eerste bestelling van Member wordt een persoons gegevenscontrole uitgevoerd en een adres controle (de zogenaamde KYC = Know Your Customer). Onze betalingsdienstaanbieder (te weten: Firmhouse of Mollie) zal hiervoor uw naam en bankrekeninggegevens/creditkaartgegevens gebruiken. We voeren deze controle uit om onze gerechtvaardigde zakelijke belangen te beschermen om fraude en financieel verlies te voorkomen, of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. 3.9 BIYU heeft ten alle tijde het recht het BIYU ACCESS Membership, zonder opgaaf van redenen, eenzijdig op te zeggen.

4. BIYU Verhuur Overeenkomst:

4.1 Huurder krijgt voor de duur van de BIYU Verhuur Overeenkomst de beschikking over de Producten in de App en op de Website. 4.2 Huurder krijgt voor de duur van de BIYU Verhuur Overeenkomst de beschikking over het in de App of op de Website geselecteerde Product. 4.3 Bij het de BIYU Verhuur Overeenkomst geldt een maximale inbegrepen verhuurtijd per Product. Deze tijd wordt in de App en op de Website per Product aangeven. 4.4 De Producten worden geleverd met een bijpassende verpakking. 4.5 De BIYU Verhuur Overeenkomst geeft recht op gratis omwisselen. Hieronder wordt verstaan: het gratis repareren van gebreken aan het Product ontstaan door slijtage en Normaal gebruik van een Product. Voorbeelden van zulke gebreken zijn: een niet-functionerende batterij of een door slijtage niet-functionerende aandrijfmotor. Het recht op gratis omwisselen van het Product geldt binnen de stadsgrenzen waar BIYU actief is en de Huurder zich ingeschreven heeft. 4.6 De Producten kunnen zijn voorzien van een BIYU ID. Wanneer de BIYU ID is beschadigd, of een BIYU ID volledig is verdwenen van het Product, moet er door Huurder direct contact worden opgenomen met BIYU. 4.7 BIYU behoudt zich ten alle tijden het recht voor om de Producten te volgen. 4.8 Bij de eerste bestelling van Huurder wordt een persoons gegevenscontrole uitgevoerd en een adrescontrole (zogenaamde KYC = Know Your Customer). Onze betalingsdienstaanbieder (te eten: Firmhouse of Mollie) zal hiervoor uw naam en bankrekeninggegevens/creditkaartgegevens gebruiken. We voeren deze controle uit om onze gerechtvaardigde zakelijke belangen te beschermen om fraude en financieel verlies te voorkomen, of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

5. Voorwaarden:

5.1 Member/Huurder maakt Normaal gebruik van de Producten en zorgt voor de Producten als een goed huisvader. 5.2 De Producten zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door Member/Huurder. Het is Member/Huurder niet toegestaan om de Producten uit te lenen aan derden. Bij een overtreding van dit verbod is Member/Huurder aan BIYU een boete verschuldigd van een bedrag zoals vermeldt in Tabel 1. De hoogte van dit bedrag wordt bepaald door BIYU. Het opleggen van de boete doet geen afbreuk aan eventuele andere rechten van BIYU zoals het vorderen van een schadevergoeding of het beëindigen van het Abonnement, in overeenstemming met hoofdstuk 14 van de Algemene Voorwaarden. 5.3 Member moet in het bezit zijn van een SEPA-bankrekeningnummer. 5.4 De Producten blijven te allen tijde eigendom van BIYU en of de productpartners van BIYU. Het is Member/Huurder niet toegestaan ten behoeve van een derde partij enig (zekerheids-)recht op een Product te vestigen of te verlenen. 5.5 Eigendomsvoorbehoud en zekerheid: De gehuurde Producten blijven te allen tijde eigendom van BIYU, ongeacht de duur van de BIYU ACCESS Membership- en BIYU Verhuur Overeenkomst. Indien de Member/Huurder zich opzettelijk het Product toe-eigent, is er sprake van verduistering. De BIYU ACCESS Membership- en BIYU Verhuur Overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het Product niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de Member/Huurder blijft. 5.6 De Member/Huurder is, behoudens schriftelijke toestemming van BIYU, niet gerechtigd de Producten te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. 5.7 Member/Huurder is persoonlijk aansprakelijk voor naleving van de Algemene Voorwaarden. 5.8 Member/Huurder is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in de gegevens bekend bij BIYU, zoals een nieuw adres of bankrekeningnummer. 5.9 Member/Huurder mag aan de Producten geen wijzigingen aanbrengen die niet zonder beschadiging van de Producten kunnen worden verwijderd. Het is Member/Huurder ook niet toegestaan de elektronica of software van de Producten op enige wijze te manipuleren. 5.10 Member/Huurder moet 18 jaar of ouder en handelingsbekwaam zijn om een BIYU ACCCESS Membership of BIYU Verhuur Overeenkomst af te sluiten. Minderjarige kunnen slechts met toestemming van een ouder of voogd een BIYU ACCESS Membership of BIYU Verhuur Overeenkomst af te sluiten. 5.11 Een digitaal verificatieproces van de juiste identificatiedocumenten is onderdeel van het aanmeldproces bij levering van het Product. Ontbreken van de juiste identificatie documenten leidt ertoe dat het Product niet uitgeleverd wordt. Als uit verificatie blijkt dat er mogelijkerwijs sprake is van fraude, doet BIYU hiervan aangifte bij de politie. 5.12 BIYU is gerechtigd om een identiteitsbewijs (rijbewijs/paspoort/identiteitskaart) tijdens de overdracht van het product te vragen. Member/Huurder is verplicht een identiteitsbewijs tijdens levering beschikbaar te stellen. 5.13 Member/Huurder wordt geacht de Producten niet in een asbestomgeving te gebruiken of met asbest in aanraking te laten komen. BIYU zal het retour van Producten die in een dergelijke omgeving zijn gebruikt, dan wel waarvan het vermoeden bestaat dat deze verontreinigd zijn met asbest niet accepteren en is in dat geval gerechtigd om de Dagwaarde van de Producten bij Member/Huurder in rekening te brengen. Daarnaast is BIYU gerechtigd om alle overige directe en/of indirecte schade op Member/Huurder te verhalen.

6. Omruilen:

6.1 BIYU streeft er naar een Product binnen 24 uur, nadat door Member/Huurder contact is opgenomen met BIYU via e-mail of de App, om te ruilen. Omruilen gebeurt op afspraak met Member/Huurder. 6.2 Indien deze streeftijd niet wordt gehaald, kan er door Member/Huurder geen aanspraak worden gemaakt op enige compensatie of vergoeding. 6.3 Omruilen vindt alleen plaats in geval van een defect, vermissing of diefstal van het Product en alleen in het ‘servicegebied’ waarbinnen BIYU actief is. 6.4 Wanneer Member/Huurder ten onrechte verzoekt om te ruilen (een ‘Onterechte omruil’), heeft BIYU het recht voorrijkosten in rekening te brengen (zie Tabel 1). Wanneer Member/Huurder niet verschijnt op een gemaakte afspraak om om te ruilen, wordt dit ook beschouwd als een Onterechte omruil. 6.5 Bij het omwisselen van een Product door BIYU wordt het Product inclusief verpakking door Member/Huurder overgedragen aan BIYU.

7. Looptijd, BIYU ACCESS Membership en Opzegging:

7.1 De looptijd van een BIYU ACCESS Membership (“BIYU ACCESS Membershipperiode”) is voor bepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen door BIYU en Member. Er kunnen eenmalige administratiekosten of inschrijfkosten in rekening worden gebracht bij Member. Er worden bezorg- en ophaalkosten in rekening gebracht voor (maximaal een poging tot) een bezorging aan de Member of ophalen bij de Member; deze bezorg- en ophaalkosten zijn niet inbegrepen in de BIYU ACCESS Membershipkosten. De kosten voor bezorgen en ophalen staan vermeld op de Website en worden voorafgaand aan de huur duidelijk vermeld. 7.2 De huurprijzen zijn omschreven in de prijslijst van BIYU en te vinden op de website en in de app. Indien is gekozen voor een BIYU ACCESS Membership van een maand (BIYU ACCESS Flex), is de looptijd van het BIYU ACCESS Membership een maand te berekenen vanaf de datum zoals die is overeengekomen tijdens de aanmeldingsprocedure. Na afloop van deze termijn wordt het BIYU ACCESS Membership stilzwijgend verlengd, steeds voor een periode van één maand, tenzij het BIYU ACCESS Membership wordt beëindigd in overeenstemming met de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden. Member heeft ten alle tijde recht tot opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand tegen de laatste dag van de volgende kalendermaand. 7.3 Member heeft na opzegging tot de Einddatum recht op het gebruik van de Producten en de plicht om de kosten van het BIYU ACCESS Membership te voldoen. In het geval van opzeggen binnen de eerste 14 dagen, dus binnen de zgn. bedenktijd, wordt het BIYU ACCESS Membership van rechtswegen met terugwerkende kracht opgezegd - en wordt het volledig betaalde bedrag binnen 21 dagen teruggestort. De bedenktijd geldt alleen als er geen gebruik is gemaakt van BIYU. Als Member tijdens de bedenktijd opzegt maar wel een order heeft staan in de toekomst, dus na het verlopen van de bedenktijd, dan komt deze order automatisch te vervallen. 7.4 De Producten, de verpakking en de (eventuele) onderdelen (bv. accu) dienen door Member/Huurder uiterlijk op de Einddatum bij BIYU te worden ingeleverd. 7.5 Wanneer het Product door Member vóór de Einddatum wordt ingeleverd, eindigen daarmee alle rechten van Member op grond van het BIYU ACCESS Membership, onverminderd de verplichting van Member om de volledige BIYU ACCESS Membershipkosten tot de Einddatum te voldoen. 7.6 Voordat het Product is ingeleverd bij BIYU kan Member ten alle tijde de opzegging ongedaan maken en het BIYU ACCESS Membership weer activeren door middel van een e-mail aan BIYU Klantenservice: [email protected]. 7.7 Wanneer het Product niet uiterlijk op de Einddatum door Member is overgedragen aan BIYU, is Member een boete verschuldigd van in Tabel 1 genoemde bedrag per dag totdat het Product alsnog is overgedragen aan BIYU of het BIYU ACCESS Membership weer is geactiveerd, wat uiterlijk binnen zeven dagen dient te geschieden. In dat laatste geval blijft Member verplicht de boete te voldoen tot de datum dat het BIYU ACCESS Membership weer is geactiveerd. 7.8 Huurperiode binnen BIYU ACCESS Membership en BIYU Verhuur Overeenkomst: de huurperiode begint bij aflevering van het Product bij de Member/Huurder of op het moment dat het Product door Member/Member bij een service hub opgehaald is (nadat Member/Huurder QR-code op het product heeft gescand). De huurperiode eindigt op het overeengekomen moment (tijdens het reserveren van het Product) of eerder indien geretourneerd door de Member/Huurder of opgehaald door BIYU. De kosten voor het Product worden in dat geval niet verlaagd. 7.9 Voor het annuleren van de reservering of het niet thuis zijn van de Huurder op het afgesproken tijdstip gelden de volgende regels: 7.9.1 Huurders kunnen hun orders in beginsel niet annuleren. Eventuele uitzonderingen hierop kunnen slecht in overleg met BIYU Klantenservice. 7.9.2 Als het product is gereserveerd door Huurder en de Huurder blijkt niet thuis te zijn op het door de Huurder aangegeven tijdstip, zal de Huurder de kosten voor bezorging niet gecompenseerd krijgen. De kosten voor het evt. ophalen zullen als tegoed aan het account van de Huurder worden toegevoegd. 7.10 Bij het annuleren van de reservering of niet thuis zijn van Member op het afgesproken tijdstip gelden de volgende regels: 7.10.1 Members kunnen hun order kosteloos annuleren totdat de order is Klaargezet. 7.10.2 Als het product is gereserveerd door Member maar de Member annuleert de reservering voordat het product is Klaargezet voor verzending naar de Member, zullen de eventuele kosten van de huur van het Product en de kosten voor bezorging (en evt. voor ophalen) als tegoed aan het account van Member worden toegevoegd. 7.10.3 Als het product is gereserveerd door de Member en de Member annuleert de reservering nadat het product is Klaargezet en/of het product al onderweg is, dan zal de Member de kosten voor bezorging niet gecompenseerd krijgen. De kosten voor het ophalen zullen als tegoed aan het account van Member worden toegevoegd. 7.10.4 Als het product is gereserveerd door Member en de Member blijkt niet thuis te zijn op het door de Member aangegeven tijdstip, zal de Huurder de kosten voor bezorging niet gecompenseerd krijgen. De kosten voor het evt. ophalen zullen als tegoed aan het account van Member worden toegevoegd.

8. Diefstal of vermissing:

8.1 In geval van vermissing of diefstal van het Product en/of een onderdeel daarvan (bv. De accu) is Member/Huurder verplicht om dit binnen 24 uur te melden aan BIYU, en samen met een medewerker van BIYU, aangifte te doen bij de politie. Member/Huurder is in dat geval een eigen risico verschuldigd. Het van toepassing zijnde eigen risico per BIYU ACCESS Membership en BIYU Verhuur Overeenkomst is terug te vinden in Tabel 1. Huurder heeft geen recht een vervangend product van BIYU te ontvangen. Indien de Member/Huurder verzuimt aangifte te doen, geldt de diefstal als een verduistering. 8.2 Indien door Member/Huurder niet, of niet tijdig, melding wordt gedaan van vermissing of diefstal van het Product, is Member/Huurder aan BIYU het eigen risico verschuldigd zoals vastgesteld in Tabel 1. 8.3 Om incidenten als vermissing, diefstal en schade te voorkomen, dienen de Producten altijd met zorg behandeld te worden. Het Product dient nergens onbewaakt achtergelaten te worden en na afloop van gebruik altijd in een droge afgesloten ruimte te worden tot het Product teruggaat naar BIYU. 8.4 Als de Producten niet zorgvuldig behandeld worden en er doet zich een incident voor, inclusief een geval van vandalisme, vermissing of diefstal, dan is Member/Huurder een nalatigheidstoeslag verschuldigd (Tabel 1). 8.5 Wanneer een vermist of gestolen Product wordt teruggevonden binnen de looptijd van het BIYU ACCESS Membership, krijgt Member maximaal het betaalde eigen risico gecrediteerd. BIYU bepaalt de hoogte van dit bedrag op basis van de staat van het Product en eventuele andere kosten. 8.6 Als blijkt dat Member/Huurder foutieve informatie heeft verstrekt in het nadeel van BIYU, heeft BIYU het recht om een oneerlijkheidstoeslag in rekening te brengen (Tabel 1). Dit bedrag komt boven op het eigen risico en de eventuele nalatigheidstoeslag. 8.7 Wanneer er (onder)delen van het Product missen of zijn gestolen, heeft BIYU het recht dit bij Member/Huurder in rekening te brengen tot hooguit het bedrag van het eigen risico. Een prijslijst van (onder)delen per type product en BIYU ACCESS Membership of BIYU Verhuur overeenkomst is op te vragen bij BIYU.

9. Schade en onderhoud:

9.1 Member/Huurder moet het Product voor ingebruikname visueel controleren. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dient de Member/Huurder direct contact op te nemen met BIYU. Door ingebruikname van het Product komt de afwezigheid van uiterlijk waarneembare tekortkomingen ervan tussen partijen vast te staan. 9.2 Schade aan de Producten ontstaan door vandalisme wordt door Member/Huurder binnen 24 uur gemeld aan BIYU. 9.3 BIYU heeft het recht de Producten te controleren op de staat waarin deze verkeren. Member/Huurder is gehouden zijn medewerking te verlenen aan het (op afroep van BIYU) uitvoeren van controles, modificaties en onderhoud. 9.4 Indien sprake is van schade en slijtage van een Product anders dan is te verwachten door Normaal gebruik, zulks ter beoordeling van BIYU, behoudt BIYU zich het recht voor de kosten daarvan te verhalen op Member/Huurder. Indien bij controle schade aan de Producten wordt geconstateerd, wordt de Member/Huurder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In deze schademelding zal een termijn worden gesteld waar binnen de beschadigde zaak voor de Member/Huurder ter beschikking wordt gehouden, ten behoeve van een (contra-/ tegensprekelijke) expertise. Na verloop van deze termijn wordt tot reparatie of vervanging overgegaan en worden alle kosten (en/of eventueel het eigen risico) aan de Member/Huurder doorbelast. Indien de Member/Huurder geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot contra-/ tegensprekelijke expertise, is de schadevaststelling door BIYU bindend. 9.5 Indien sprake is van schade die is veroorzaakt door (mede)schuld van een derde partij is Member/Huurder verplicht om de contactgegevens van deze derde partij en een door beide partijen voor akkoord ondertekende situatieschets aan te leveren bij BIYU. Op verzoek van Member/Huurder zal BIYU een schadeformulier beschikbaar stellen. Wanneer er geen contactgegevens van de derde partij worden overlegd, zal de schade in rekening worden gebracht bij Member/Huurder. 9.6 Indien in de BIYU ACCESS Membership- of BIYU Verhuur Overeenkomst en/of in de daarmee verband houdende informatie (bv. een gebruiksaanwijzing) bij een Product wordt verwezen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- en/of andere voorschriften, wordt Member/Huurder geacht deze te kennen en te kunnen toepassen. 9.7 Ieder vorderingsrecht van Member/Huurder jegens BIYU, betrekking hebbend op schade vervalt indien: a. de schade en/of de gebreken niet binnen 24 uur en/of niet op de daar aangegeven wijze aan BIYU ter kennis zijn gebracht; b. de Member/Huurder geen/onvoldoende medewerking aan BIYU verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten; c. de Member/Huurder de Producten niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of indien zij de Producten heeft gebruikt of behandeld onder, voor de zaken, ongeschikte omstandigheden; d. de Member/Huurder, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van BIYU aan de Producten reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren; e. het Product na ontdekking van de gebreken als bedoeld in gebruik wordt genomen, of indien na ontdekking het gebruik van het Product wordt voortgezet; of aan BIYU geen mogelijkheid tot (contra-/ tegensprekelijke) expertise is geboden. 9.8 Als het Product niet binnen zeven dagen na de Einddatum is overgedragen aan BIYU en het BIYU ACCESS Membership niet opnieuw is geactiveerd, zal BIYU aangifte doen van diefstal door Member/Huurder. Tevens is Member/Huurder in dat geval gehouden de door BIYU geleden schade te vergoeden welke wordt vastgesteld per BIYU ACCESS Membership of BIYU Verhuur Overeenkomst en is terug te vinden in Tabel 1, onverminderd het recht van BIYU om volledige vergoeding te vragen van de door haar geleden schade, voor zover deze uitgaat boven het bedrag van de vastgestelde schadevergoeding afhankelijk van het type BIYU ACCESS Membership of BIYU Verhuur overeenkomt. 9.9 Bij diefstal, verlies of (economische) total-loss van het Product, verplicht de Member/Huurder zich de schade aan BIYU te vergoeden tegen de waarde genoemd in Tabel 1. In geval herstel nog mogelijk is, verplicht de Member/Huurder zich tot vergoeding van de reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan en/of diefstal van onderdelen en/of toebehoren van het Product. Daarnaast blijft de Member/Huurder aansprakelijk voor alle overige daardoor door BIYU geleden schade (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: expertisekosten, omzet- en/of winstderving, enz.). 9.10 Voor vermiste zaken, waarvoor door BIYU reeds de Dagwaarde aan de Member/Huurder is doorbelast en die later alsnog door de Member/Huurder wordt gevonden en geretourneerd, is de Member/Huurder de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd. Deze wordt door BIYU in mindering gebracht op de aan de Member/Huurder te retourneren vergoeding van de dagwaarde. 9.11 De door of namens BIYU gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het Product, komt rechtstreeks voor rekening van de Member/Huurder. De Member/Huurder verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van de Member/Huurder wordt uitgevoerd, door een door BIYU aangewezen erkend expertisebureau, als dit door BIYU wenselijk wordt geacht. 9.12 De Member/Huurder wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het Product schuld heeft.

10. Betalingen:

10.1 Member is verplicht het abonnementsgeld via direct debit/automatische incasso betaling te voldoen. 10.2 Bij extra in rekening gebrachte kosten zoals het eigen risico en toeslagen, heeft BIYU het recht eerst betaling daarvan te verlangen alvorens aan Member/Huurder een nieuw Product te leveren. 10.3 Wanneer de abonnements- of overige kosten niet kunnen worden afgeschreven of onterecht worden gestorneerd, is Member/Huurder van rechtswege in verzuim. Member/Huurder ontvangt dan een aanmaning om het verschuldigde alsnog binnen veertien dagen te voldoen. Indien het verschuldigde niet binnen de termijn van veertien dagen is voldaan, kan BIYU een incassobureau inschakelen. Alle extra administratiekosten en de buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van Member/Huurder. 10.4 Indien de Member/Huurder niet binnen de gestelde termijn betaalt, is zij, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Alsdan verbeurt de Member/Huurder, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 10 % per jaar, berekend over het niet-betaalde bedrag. Deze rente is onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de Member/Huurder. De buitengerechtelijke incassokosten zijn genoemd in Tabel 1. Hetzelfde geldt indien incasso door BIYU mislukt ingevolge een ontoereikend saldo, dan wel enig ander van de zijde van de Member/Huurder of voor diens risico komend belet 10.5 In elk van de in 10.3 en 10.4 genoemde gevallen, zijn alle vorderingen van BIYU op de Member/Huurder direct en in hun geheel opeisbaar, is de Member/Huurder gehouden tot onmiddellijke teruggave van de gehuurde zaken en heeft BIYU het recht zich, voor zover toelaatbaar, toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de Member/Huurder en deze te betreden, teneinde de betreffende zaken in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door BIYU geleden schade komen voor rekening van de Member/Huurder. 10.6 BIYU behoudt zich ten alle tijden het recht om openstaande bedragen geïdentificeerd door Firmhouse/Mollie te innen.

11. Retourneren Producten:

11.1 Het Product moet in dezelfde staat worden geretourneerd als dat het ontvangen is. Indien dit niet het geval is, komen de extra kosten voor het reinigen/repareren, naast een administratietoeslag (zie Tabel 1), ten koste van Member/Huurder. 11.2 Alle risico’s ter zake van door de BIYU af te leveren zaken die door Member/Huurder zijn gekocht (bv. Verbuiksartikelen/Consumables zoals schroeven, pluggen, schuurpapier), gaan over op de Member/Huurder op het moment van aflevering van die zaken. Op dat moment gaat eveneens de eigendom van die zaken op Huurder over. 11.3 Het Product worden na retournering bij een BIYU service hub direct door BIYU gecontroleerd. Bij het ophalen van een Product door BIYU bij Member/Huurder is er niet een dergelijke controle, die controle vindT plaats bij de service hub waar het product vanuit geleverd is. Als de Member/Huurder bij die controle aanwezig wil zijn, dient dit bij het aangaan van de BIYU ACCESS Membership- of BIYU Verhuur Overeenkomst. per email te worden aangevraagd, zodat een afspraak kan worden gemaakt voor het tijdstip van de controle (binnen 24 uur na retourneming) op een door BIYU aan te geven locatie.

12. Overmacht:

12.1 Indien BIYU, wegens overmacht, enige verplichting jegens de Member/Huurder niet kan nakomen, wordt de nakoming hiervan opgeschort voor de duur van de overmacht toestand, met een maximum van twee maanden. Na deze twee maanden hebben beide partijen het recht het BIYU ACCESS Membership- of BIYU Verhuur Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, in schrift te ontbinden. 12.2 BIYU is niet tot enige schadevergoeding jegens Member/Huurder gehouden, indien zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen nakomen. 12.3 Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van BIYU die van zodanige aard is, dat naleving van de BIYU ACCESS Membership- of BIYU Verhuur Overeenkomst in redelijkheid niet van BIYU gevergd kan worden.

13. Aansprakelijkheid:

13.1 Als Member/Huurder een Product in gebruik neemt, wordt dit opgevat als bewijs dat deze goed functioneert en geen gebreken vertoont. 13.2 Bij twijfel door Member/Huurder aan de veiligheid van het Product dient direct contact te worden opgenomen met BIYU-klantenservice via [email protected]. 13.3 Het gebruik van het Product door Member/Huurder is volledig voor eigen risico van Member/Huurder. 13.4 BIYU is niet aansprakelijk voor enige door Member/Huurder geleden (letsel)schade als gevolg van het gebruik van het Product, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van BIYU. 13.5 De aansprakelijkheid van BIYU voor schade die bij uitvoering van het BIYU ACCESS Membership- of BIYU Verhuur Overeenkomst of anderszins ten gevolge van het handelen van BIYU aan de zijde van Member/Huurder ontstaat, is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot een maximum van het bedrag dat ingevolge de relevante verzekering van BIYU zou worden uitgekeerd. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan materiële schade aan zaken en/of personen, redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade en redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel. 13.6 Member/Huurder is zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van eventuele gebreken en/of beschadigingen aan het Product. 13.7 Member/Huurder vrijwaart BIYU voor aanspraken van derden, inclusief overheidsinstanties, tot verhaal van schade die werd en/of wordt geleden als gevolg van tekortkomingen in de afgeleverde Producten, waaronder begrepen gebrekkige veiligheid daarvan in de zin van regelgeving met betrekking tot productenaansprakelijkheid, en tot verhaal van schade, inclusief boetes, ten gevolge van enig (niet) handelen van de Member/Huurder bij de nakoming van de BIYU ACCESS Membership- of BIYU Verhuur Overeenkomst 13.8 Member/Huurder vrijwaart BIYU voor alle aanspraken van derden ingeval er door verwijtbaar gedrag van Member/Huurder schade wordt toegebracht aan derden en/of materialen van derden. 13.9 Indien Member/Huurder in de uitvoering van het BIYU ACCESS Membership- of BIYU Verhuur Overeenkomst door zijn verwijtbaar gedrag schade toebrengt aan een Product, dan is BIYU gerechtigd om Member/Huurder aansprakelijk te stellen voor de schade. 13.10 De Member/Huurder verplicht zich ertoe BIYU te allen tijde toegang tot het Product te verschaffen, aanspraken van derden op het Product af te wijzen en BIYU hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is niet toegestaan op straffe van verval van verzekeringsdekking en kosten zoals vermeldt in Tabel 1. De Member/huurder is verplicht het Product correct en slechts overeenkomstig de bepalingen van deze BIYU ACCESS Membership- of BIYU Verhuur Overeenkomst te gebruiken. In het bijzonder rust op de huurder de verplichting om: 13.10.1 het Product overeenkomstig de veiligheids- en bedieningsvoorschriften die hem bij aflevering zijn overhandigd te behandelen; 13.10.2 het Product slechts voor die doeleinden te gebruiken waarvoor het bestemd is; 13.10.3 aanspraken van derden op het Product af te wijzen en BIYU B.V hiertegen te vrijwaren; 13.10.4 geen veranderingen aan het Product aan te brengen; zorg te dragen dat het Product niet toegankelijk is voor onbevoegden; 13.10.5 na afloop van de huurperiode het Productschoon en in goede staat aan BIYU B.V te retourneren; 13.10.6 alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het Product door Member/Huurder of derden, te zullen vergoeden.

14. Aflevering en eigen risico:

14.1 Het Product worden geacht te zijn geleverd en het risico hiervan wordt geacht overgegaan te zijn op de Member/Huurder: 14.1.1 Bij aflevering op de service hub: op het moment van feitelijke bezitsverschaffing; 14.1.2 bij levering op een andere locatie: op het moment dat Member/Huurder het Product heeft ontvangen. 14.2 De Member/Huurder dient ervoor te zorgen dat zij gedurende het afgesproken leveringsmoment aanwezig is voor de inontvangstneming van het Product. Indien bij levering niemand aanwezig is, heeft BIYU het recht om het Product mee terug te nemen, zonder dat Member/Huurder aanspraak kan maken op teruggave van kosten voor het Product. 14.3 De Member/Huurder en/of andere personen die onder verantwoordelijkheid van de Member/Huurder het Product bedienen, dienen bekend te zijn met de, bij het Product aanwezige/ aan het Product bevestigde, gebruikersinstructies en/ of (overige) handleidingen en volgens dezen te handelen. Tevens staat de Member/Huurder ervoor in dat alle personen die het Product bedienen bekwaam zijn m.b.t. deze bediening en beschikken over de terzake eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen, etc. Vorenstaande geldt op straffe van verval van verzekeringsdekking. 14.4 De Member/Huurder verplicht zich ertoe om alle lasten en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het Product door hem of derden, per omgaande te zullen betalen. 14.5 Indien van toepassing, dient de Member/Huurder er op haar verantwoordelijkheid en voor haar kosten voor zorg te dragen dat zij, tijdig vóór de levering van het Product, beschikt over de benodigde vergunningen en goedkeuringen. 14.6 De Member/Huurder zal op het tijdstip van afname het Product inspecteren op uiterlijk waarneembare gebreken. Het Product worden geacht in goede staat en conform het BIYU ACCESS Membership- of BIYU Verhuur Overeenkomst te zijn afgeleverd, indien afname door de Member/Huurder tijdens het tijdstip van afname niet is geweigerd. 14.7 Klachten van de Member/Huurder die betrekking hebben op uiterlijk waarneembare gebreken aan het Product en die tijdens de in 14.6 genoemde inspectie zijn ontdekt, dienen door de Member/Huurder binnen 24 uur na levering, in schrift aan BIYU gemeld te worden. 14.8 Gebreken die ten tijde van voornoemde inspectie niet ontdekt zijn en ook niet hierbij ontdekt hadden behoren te worden, moeten door de Member/Huurder binnen 48 uur na ontdekking hiervan aan BIYU ter kennis worden gebracht. 14.9 In geval van schade, dient de Member/Huurder dit binnen 48 uur na het ontstaan ervan aan BIYU te melden. In deze schademelding wordt tevens de vermoedelijke schadehoogte aangegeven en aan BIYU de mogelijkheid geboden om binnen een redelijke termijn een (contra-/ tegensprekelijke) expertise te laten uitvoeren. Voornoemde redelijke termijn bedraagt ten minste 2 weken, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de schademelding door BIYU.

15. Wijziging:

15.1 BIYU behoudt zich het recht voor om de kosten van een BIYU ACCESS Membership te wijzigen. Wijzigingen worden minimaal twee maanden vóór de ingangsdatum per e-mail bekend gemaakt aan Member. 15.2 Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden minimaal één maand voor de ingangsdatum bekend gemaakt door middel van een mededeling op de Website aan Member/Huurder. 15.3 BIYU heeft te allen tijde het recht haar vorderingen op Member/Huurder uit welke hoofde ook, over te dragen aan derden.

16. Niet-nakomen verplichtingen:

16.1 BIYU heeft het recht het BIYU ACCESS Membership met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen door middel van een in-app notificatie, email of schriftelijke mededeling aan Member, indien: Member in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van het BIYU ACCESS Membership. Member(voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; het faillissement van Member wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard; Member onder curatele wordt gesteld of wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen; Member de Producten gebruikt in strijd met de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden (b.v. de gebruiksvoorwaarden); ten laste van Member beslag wordt gelegd op een Product of op andere goederen van BIYU en dit de nakoming van zijn verplichtingen uit het BIYU ACCESS Membership nadelig beïnvloedt; Member naar het oordeel van BIYU misbruik maakt van de door BIYU geboden service; Member opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan BIYU, dan wel Member anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit het BIYU ACCESS Membership na te kunnen komen. 16.2 Member heeft het recht het BIYU ACCESS Membership per direct te beëindigen indien BIYU haar verplichtingen zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden herhaaldelijk en/of in ernstige mate niet is nagekomen.

17. Gebruiksvoorwaarden van de Website en App: Uitsluiting van aansprakelijkheid voor externe links:

17.1 De Website en/of App kan/kunnen links naar externe websites bieden. BIYU verklaart hierbij uitdrukkelijk dat het geen invloed heeft op de indeling of inhoud van de gelinkte pagina’s en distantieert zich uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina’s van derden. BIYU is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van websites die een link hebben naar deze site of waar deze site naartoe linkt. Onze privacy- and cookie-kennisgeving zijn niet van toepassing op de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens op of door dergelijke externe sites.

18. Intellectueel Eigendom:

18.1 Alle merknamen, logo, productnamen en titels gebruikt op de Website zijn handelsmerken of handelsnamen van BIYU B.V. of handelsmerken of handelsnamen van derde partijen. Het is niet toegestaan dergelijke handelsmerken, logo’s of handelsnamen te gebruiken of te reproduceren, aangezien dit een inbreuk op de rechten van de houder kan betekenen. 18.2 De rechten op het ontwerp van de Website, App, teksten, documenten, films, muziek en/of andere diensten en de selectie en opstelling daarvan, en alle softwarecompilaties, onderliggende broncodes, software en al het andere materiaal op deze Website en App zijn eigendom van BIYU of zijn in licentie gegeven aan BIYU en/of zijn leveranciers en onderaannemers. 18.3 Het is u alleen toegestaan om delen van de website en app elektronisch te kopiëren en af te drukken voor zover dit noodzakelijk is om een bestelling bij ons te plaatsen, of om de website te gebruiken als winkel/huurbron. Het is u niet toegestaan enig ander gebruik van de informatie en het materiaal op deze Website en App te maken, inclusief reproductie voor andere doeleinden dan de hierboven genoemde, wijziging, distributie of herpublicatie. Indien u materialen of informatie van deze website wenst te gebruiken, heeft u onze voorafgaande schriftelijke toestemming nodig om dit te doen.

19. Privacy:

19.1 BIYU vindt het belangrijk om persoonsgegevens goed te beschermen. Hoe BIYU dit doet staat beschreven in het Privacy Statement. Deze is te raadplegen via www.biyu.world/privacy. Voor vragen of opmerkingen hierover kun je contact opnemen via [email protected]. 19.2 Indien BIYU in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, persoonsgegevens verwerkt in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), garandeert zij dat in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (waaronder de AVG) te doen.

20. Toepasselijk Recht: Geschillen:

20.1 Op het Membership en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 20.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met het Membership zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

21. Conversie:

Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig, vernietigbaar of niet afdwingbaar is, treedt voor deze bepaling automatisch (van rechtswege) een geldige bepaling in de plaats die zo veel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het nietige beding. Partijen zijn gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden. In dat geval behouden de bepalingen in de Algemene Voorwaarden zo veel mogelijk onverminderd hun geldigheid.
WIJZIGINGEN
Als BIYU besluit om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, zullen we de gewijzigde bepalingen en voorwaarden op de Website and App plaatsen. U wordt geadviseerd regelmatig te controleren of deze zijn gewijzigd.
Bestaande contracten zullen niet worden beïnvloed door dergelijke wijzigingen. Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd in september 2022.
Vragen: Eventuele vragen kunnen door onze klantenservice onder [email protected] .
Onze contactgegevens zijn: Amsterdam Hub: Overtoom 205, 1054 HT, Amsterdam
Voor elk verzoek met betrekking tot deze voorwaarden stuur je een e-mail naar:[email protected].
www.biyu.nl Voor het laatste bijgewerkt: februari 2023

TABEL 1

DetailKosten en/of boetes
1) Product niet op tijd geretourneerd€ 25,- (Vijfentwintig EURO) per dag voor de eerste 7 dagen; daarna beschouwt als diefstal
2) Product niet schoon geretourneerdKosten voor schoonmaak plus admin kosten van € 30,- (Dertig EURO) worden doorbelast aan Huurder
3) Product uitgeleend aan derdenMaximaal € 2.000,- (Tweeduizend EURO) boete
4) Diefstal (zonder eigen nalatigheid)Eigen risico van 20% op de product dagwaarde met een maximum van € 500,- (vijfhonderd EURO)
5) Diefstal (met eigen nalatigheid)100% van de dagwaarde van het Product + boete van € 200,- (Tweehonderd EURO)
6) Oneerlijks- en onzorgvuldigheidstoeslag.€ 1.000,- (Duizend EURO) bovenop andere boetes en kosten
7) Onterechte omruil€ 20,- (Twintig EURO) kosten bij onterechte omruil
8) IncassoBuitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 350,- (Driehonderd vijftig EURO)

Word member en krijg toegang tot onze producten

Download de app en registreer

app-storeplay-store